“પુરાતન્ ખંડેર”

બંધ ઘર ના દરવાજા મા કોઇ રોજ તકોરા મારે છે.
પુછે છે એક જ સવાલ ઓલા “પુરાતન” હવે કયાં રહે છે..

જવાબ મા હું કહુ છું, બધા સુખિ લોકો દફન થઇ ગયા,
એ બિલ્ડિંગ માં અન્ડરગ્રાઉન્ડ છે, એ ભાઇ હવે ત્યાં રહે છે..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: