સસ્તા આઁસુ..

eye.jpg

બધા જુના દુ:ખો માટે એક સાથે રોઇ નાખે,
અને થોડિ વાર મા દુ:ખો ભુલી પાછા હસ્તા..

હાસ્ય ને દુ:ખ કુદરત નો નિયમ છે “પુરાતન”,
માણસ ના આઁસુ કેમ આટલા સસ્તા..?

Advertisements

2 thoughts on “સસ્તા આઁસુ..

Add yours

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: