અટકેલા સ્વાસ……

લાખો કલ્પનાઓ અટકેલી આંખો મહી આ પ્યાસ છે.
નક્ષાઓ માં ભટકતો ફરુ, કયા રસ્તા ની તલાશ છે.

એટલે જ પુનર્જન્મ માં માનતો થયો હું “પુરાતન”
સુધાર્વી   છે  આ  જનમ માં  જે   કચાસ   છે..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: